عباس عشقه

دلم خيلی تنگه

كسي كه ياري مثل تو داره بياره بياره بياره بياره
كه سر زلفتو تموم عالم نداره نداره نداره نداره
من مست گل ياسم سراپا احساسم ديوونه ام ديوونه ام ديوونه ي عباسم
كسي كه ياري مثل تو داره بياره بياره بياره بياره
كه سر زلفتو تموم عالم نداره نداره نداره نداره
هر كسي هر حرفي دلش ميخواد بزنه بزنه بزنه بزنه
جواب اون عاقلاي بيدل بامنه بامنه بامنه بامنه
من خنده به لب دارم عاشقيه كارم فداييم فداييم فداي علمدارم
تو كه يه خندت از همون دل ميبره ميبره ميبره ميبره
به خدا از عشقت همه جونم شرره شرره شرره شرره
تو تو اشجع الناسي خداي احساسي تو حيدري يا مجتبي حسين و عباسي
كسي كه ياري مثل تو داره بياره بياره بياره بياره
كه سر زلفتو تموم عالم نداره نداره نداره نداره
من و خراب تو در اضطراب تو خدا كنه من بميرم پاي ركاب تو
كسي كه ياري مثل تو داره بياره بياره بياره بياره
كه سر زلفتو تموم عالم نداره نداره نداره نداره
واي چه حلقه موئي چه دست و بازويي فدات بشم فدات بشم چه چشم و ابرويي
هر كسي هر حرفي دلش ميخواد بزنه بزنه بزنه بزنه
جواب اون عاقلاي بيدل بامنه بامنه بامنه بامنه
بزار دلم رو دلبر خوبا ببره ببره ببره ببره
به خدا از عشقت همه جونم شرره شرره شرره شرره

عباس عشقه

  
نویسنده : حميد ; ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٤