هيتلر از ولگردی تا ديکتا توری

hi hitlerآدلف هيتلر در20آوريل 1889م.در شهر برانوم درمرز اتريش و آلمان به دنيا آمد .پدرش كارمند جزء گمرك بود اودر كودكي وقتي كه به مدرسه مي رفت تحت تاثير سخنان معلم تاريخ خود قرا گرفتكه درباره ي عظمت آلمان سخن مي گفت. از اين رهگذرهيتلر جواني ملي گرا گرديد.او درنوجواني در وين پوستر هاي تبليغاتي نقاشي مي كرد.وچون دركنكور دامشكده ي هنرهاي  زيبا مردود شدبه اين فكر افتاد كه پلكان ترقي را ازراهي ديگر طي كند .در مدتي كه بيكار بود در خيابانهاي وين پايتخت اتريش ان قدر بيهوده گشت زد تا كسي به او كار بدهد هنگام وقوع جنگ جهاني اول خود را به سربازخانه معرفي كرد و پس از تعليمات مقدماتيبه جبهه اعزام شد وبه دليل ابراز شايستگي مدال صليب آهن گرفت دراواخرهمين جنگ به علت استعمال گا ز جنگي به كوري موقت دچار شد.وبه بيمارستان نظامي برلين منتقل گرديدچون در بيمارستان شنيد كه آلمان شكست خورده است گريست.(وي خيانتكاران ويهوديان راعام لشكست آلمان مي دانست)

هيتلر بعد از جنگ به مونيخ رفت ودر كافه اي بامارشال لورندروف از سرداران جنگ اول * ودكتر ژوزف گوبلز آشنا گرديد .*(گوبلز بعدها وزير تبليغات او شد )*.او سپس به عضويت حذب ناسيونال وسوسيا ليست در آمد  هيتلر در سخنراني هاي خود مي گفت: كهمنظور او از سوسياليست دنباله روي از كمونيست نيست بلكه استفاده كردن همه ي المانيهااز همه ي امكانات است . او يكبار به علت شورشي كه درسال 1923در مونيخ به راه انداخت به زندان افتاد در زندان كتاب نبرد من را نوشت كه حاوي نظرياتش درباره ي نازيسم وبرتر ي المان بود . اوبه زودي از زندان ازاد شد وبه مبارزه درراه كسب قدرت ادامه دادكسي چون دكتر شاخت اقتصاد دان آلماني وكروپصاحب بزرگترين فولاد سازي المان به او كمك كردند در انتخابات 1933 به پيروزي رسيد . هيتلر چون بر اين نيت بودكه المان را اماده ي جنگ نمايد به كمك دكتر شاخت اقتصاد المان را احياكرد و تورم را از ميان برد ودر سال 1939 جنگ مهيبي را آغاز كرد.

من وما وآنها كه به خلق خدا  كمك مي كنند را ياري كند.

                                                

        

 

  
نویسنده : حميد ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤